שיחה בין Maor.S ו- bens12

2 הודעות מבקרים

  1. îä äîçéø?
  2. ùìåí àðé îåëø àééôã 2 16 gb +î÷ìãú ùòìúä 400 ù÷ì+ëéñåé ùòìä 300 ù÷ì äîëùéø çãù
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2