אין פעילויות לאחרונה

2 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
 2. צפייה בשיחה
  äéé,
  úåëì ìùìåç ìé àú äôåøåîéí äáìâéí ùîòãëðéí òì îìàé ùí? úåãä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2
אודות nafroman

מידע בסיסי

גיל
35
אודות nafroman
יש לי מכשיר:
iPhone 4 32gb
יש לי גירסה:
4.0.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
182
ממוצע הודעות ליום
0.05
הודעה אחרונה
כל מי שמעוניין ב-Unlock ל At&t מיידי (גם לאלה שהתקשרו כבר) 14/04/12 02:37
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
2
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 17:34
Total Thanks
Total Thanks
6
מידע כללי
פעילות אחרונה
10/08/12 18:06
תאריך הצטרפות
24/08/09
הפניות
0