אין פעילויות לאחרונה

17 הודעות מבקרים

 1. ëðñ ìàééèéåðñ ñèåø
  åàæ ëðñ ìàôìé÷öéä çéðîéú åúìçõ òì äfree (ùæä ìéð÷ ìäåøãä ùìä)
  äåà éá÷ù àú äôøèé çùáåï åúäéä àôùøåú ùì äøùîä, úìçõ.
  òëùéå úîìà àú äôøèéí åáøâò ùúâéò ìëøèéñ àùøàé éäéä àôùøåú none
  àä åæä ìà ðåúï ìê ì÷áì àôìé÷öéåú ùòåìå ëñó áçéðí àìà ìéöåø çùáåï áìé ìúú ëøèéñ àùøàé åàæ àúä éëåì ãøëå ìäåøéã ãáøéí çéðîééí
 2. צפייה בשיחה
  àçé àðé çééá òæøä...éåí øàùåï äæä äáàúé àééôåï 3g îñì÷åí âéøñä 3.1.2..äåøãúé àú äàééèåðæ àáì æä øåùí ìé ùéù èåòï åæä ìà ðôúç ëùàðé øåöä ìäéëðñ ìçðåú..ðéñúé ìäéøùí áàôì ñèåø áìé ëøèéñ àùøàé åìà äöìçúé..àæ àéê?? àðé éëåì ìùéí îùç÷éí åàôìé÷öéåú ëîå ùéù ìàçøéí?? úåãä àçé åçâ ùîç
 3. àéê îä ? åìà ìëúåá ìé ôä úùìçå ìé áäåãòä ôøèéú àí àúí øåöéí ìãáø àéúé
 4. àúä éëåì ìäñáéø àéê ?
 5. åàí àúí øåöéí ìëúåá ìé îùäå àì úëúáå ìé áäåãòåú îá÷øéí ëé àðé á÷åùé ðëðñ ìôä, úëúáå ìé áäåãòä ôøèéú.
 6. òåã 15 ùòåú ùòåú òã ùäåà éâîåø ìäåøéã ?!
  îùäå ðãô÷ áäåøãä, úéöà îæä åúúçéì ìäåøéã îçãù.
 7. צפייה בשיחה
  äéé úåîø
  úåãä øáä òì äúâåáä äîäéøä
  àðé îðñä ìäåøéã àú ä÷åáõ ùøùîú ìé àáì îùåí îä æä ëáø ùòåú åäåà òåã øåùí ùéù òåã 15 ùòåú...
  ëøâò øåàéí àöìé òáøéú äôåëä åäééúé øåöä ùéäéä òáøéú ðåøîìéú
  æä àéôåã èàõ' ãåø ùðé òí äøî÷åìéí âøñä ipod touch 2.1.1 (5F13
  àí úåëì ìòæåø ìé àéê ìòùåú æàú æä éäéä îòåìä åàí àôùø áùôä ôùåèä îàåã... äîåï úåãä
מוצגות 11 הודעות גולשים עד 17 הודעות גולשים מתוך 17
עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
אודות tomer1749

מידע בסיסי

תאריך לידה
March 27
אודות tomer1749
יש לי מכשיר:
iPad 2 WiFi 32gb
יש לי גירסה:
5.0.1
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור צפון

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=45341&s=16465407060409230edecaa557fa0054
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל tomer1749 באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,477
ממוצע הודעות ליום
0.55
הודעה אחרונה
יום כתום: המטרה - להשיג תוכנית חודשית טובה יותר 20/05/12 17:53
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
17
הודעת גולשים אחרונה
29/11/11 18:30
Total Thanks
Total Thanks
75
מידע כללי
פעילות אחרונה
18/12/12 19:56
תאריך הצטרפות
25/05/09
הפניות
1

6 חברים

 1. AssafMoraz AssafMoraz מנותק/ת

  Banned

  AssafMoraz
 2. ipxp ipxp מנותק/ת

  משתמש VIP

  ipxp
 3. ItaiHay ItaiHay מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  ItaiHay
 4. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 5. natish natish מנותק/ת

  Editor-in-chief

  natish
 6. SASY SASY מנותק/ת

  משתמש VIP

  SASY
מוצגים 1 חברים עד 6 מתוך 6