אין פעילויות לאחרונה

3 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  àäìï !
  æåëø àåúé?ñé÷øúé áòáåøê áòáø àáéæøéí ìàééôåã èàö' ãåø ùðé
  ëãåâîú-
  http://www.iphones.co.il/forum/thread85879.html
  http://www.iphones.co.il/forum/thread86392.html
  http://www.iphones.co.il/forum/thread87020.html

  äñé÷åøéí äéå îàåã îåù÷òéí îôåøèéí åîîöàéí àê äéä çñø áäí
  ëðøàä äîöìîä äàéëåúéú ùîôàøú àú äîåöø åîñøèä ìäãâîä..

  äééúé øåöä ìçæåø ìñ÷ø áòáåøê îåöøéí çãùéí ëãé ùéúøçáå ä÷ðéåú ùìäí,áøîä ÷öú éåúø âáåää,ëîå ùöééðúé.
  ëîå ëï,éù ìé áðåñó ìàééôåã èàö' ãåø ùðé âí àééôåï 3GS,àæ âí ìå
  àðé éëåì ìñ÷ø îåöøéí.

  îåöøéí ùëøâò ðøàéí ìé îàåã îòðééðéí ìñé÷åø,ùòåã ìà ñé÷øúé-
  îèòï ñåìàøé-http://www.itel.co.il/shop/product_info.php?products_id=320

  àåæðéåú ñðäééæø(ùøàéúé ùàéï áàééèì åäï îàåã îåîìöåú),àå øãéåñ

  øî÷åì çéöåðé ìàééôåï\àééôåã èàö' ãåâîú äX-MiniMax
  éù âí àú äøî÷åì äàéëåúé ùì Altec Lansing,àðé ÷ðéúé àçã
  ëæä îëñôé(á1000 ù÷ì) ëãé ìäúðñåú åäçååéä ôùåè îãäéîä!àæ âí àåúå àðé îåëï ìñ÷ø òì çùáåðé..

  ãáø àéúé àí àúä îòåðééï,
  áï
 2. צפייה בשיחה
  äé àðèåìé îä ùìåîê?

  ðôâùú äéåí òí àùúé áçðåú ùì âãé áãéæðâåó.

  àðé øåöä ìöåø ÷ùø îä äðééã ùìê?

  ùé
 3. äåòáø
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 3 הודעות גולשים מתוך 3
אודות dizel1024

מידע בסיסי

אודות dizel1024
יש לי מכשיר:
3GS 32GB White SF
יש לי גירסה:
3.0

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
909
ממוצע הודעות ליום
0.18
הודעה אחרונה
buying | a rubber for capsuleNeo and trading white rebel M 09/04/10 19:42
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
3
הודעת גולשים אחרונה
10/05/10 09:30
Total Thanks
Total Thanks
9
מידע כללי
פעילות אחרונה
23/09/16 17:14
תאריך הצטרפות
25/11/07
הפניות
0