אין פעילויות לאחרונה

7 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
 2. צפייה בשיחה
  ùìåí
  øàéúé ùàúä îåòø ãéîåé áîôø á-15 ù÷ì àí æä òã ú÷ó úâéã ìé àðé îòåðééï ì÷ðåú
  ð.á àéê îúáöò ëì äòðééï ùì äøëéùä?
 3. צפייה בשיחה
  àäìï,
  àéôä àúä ðîöà? àðé øåöä ì÷ðåú îâï îñê ì 3g
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí øåòé,
  ùîúé ìá ùàúä ùåúó ôòéì îàåã áôåøåí. ëúáúé àú äôåñè äæä ìà îæîï àáì îëéååï ùàðé ÷öø áæîï (ñèåãðè áú÷åôú îáçðéí..) øöéúé ìá÷ù îîê èåáä. àùîç îàåã àí úåëì ìòùåú ìé òì äùàìåú äáàåú:

  "÷ðéúé gs 32gb áàøä"á áçðåú ùì àôì (ëîåáï áîçéø äîìà ììà äúçééáåú ìAT&T).
  ÷øàúé òùøåú îãøéëéí ôä åàðé ìà ìâîøé áèåç ìâáé îä àðé öøéê ìòùåú, àæ äðä ëîä ùàìåú:

  1. àéê àðé éëåì ìãòú àí äîëùéø SIM FREE àå ìà?
  2. àéê àðé éåãò àí äåà âøñà 3.1.2 àå 3.1.3?
  3. äáðúé ùàí äåà 3.1.3 àæ áðúééí àéï ìé îä ìòùåú çåõ îìçëåú ìôøéöä, àðé èåòä?
  4. àí äåà 3.1.2, àðé îôòéì BlacRa1n åôåøõ òì ääôòìä äøàùåðä ùì äîëùéø?
  5. äáðúé ùçùåá ìùîåø àú äECID. àðé òåùä àú æä ìôðé àå àçøé äôøéöä?

  î÷ååä îàåã ùúòæøå ìé ìòùåú ñãø ááìàâï ëãé ùìà àäøåñ ìòöîé àú äàééôåï..
  úåãä îøàù!
  ãðéàì"
 5. צפייה בשיחה
  éù ìé ùàìä àìééê äéä ìê àú äáòéä ùì error 23 àéê ñéãøú àú æä åúåãä
 6. צפייה בשיחה
  äéé, àðé îòåðééï ì÷áì äæîðä ìàúø lockers.com úåãä äàéîééì ùìé: ytsejamir@gmail.com
 7. צפייה בשיחה
  îä ÷åøä? úåãä òì äòæøä..
  àúä éëåì ìëúåá ìé îä äöòãéí ùòåùéí îäøâò ùôåúçéí àú ä÷åôñà åòã ùàðé éëåì ìäùúîù áàééôåï çåôùé?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 7 הודעות גולשים מתוך 7
אודות roey_j

מידע בסיסי

אודות roey_j
יש לי מכשיר:
iPhone 4 32gb SF
יש לי גירסה:
4.0.1
חברת סלולר:
סלקום
מיקום:
אזור השרון והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
1,193
ממוצע הודעות ליום
0.25
הודעה אחרונה
איך אפשר להפעיל את מחוות האצבעות באייפד 2? 18/11/11 19:39
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
7
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 16:54
Total Thanks
Total Thanks
176
מידע כללי
פעילות אחרונה
29/09/17 23:55
תאריך הצטרפות
31/10/08
הפניות
0

2 חברים

 1. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 2. בדרך שלך בדרך שלך מנותק/ת

  iPhoner ותיק

  בדרך שלך
מוצגים 1 חברים עד 2 מתוך 2