אין פעילויות לאחרונה

5 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
 2. צפייה בשיחה
  äöéìååååååååååååååååååååå ååååååååååååååååååååååååå
  ìöòøé ðàìöúé ìôøîè àú äîçùá- éçã òí äøáä ãáøéí çùåáéí, âí äàéèéåðñ ðîç÷.
  äàí éù ãøê ìùçæø ìîçùá (áòæøú äàééôåï) àú äîåñé÷ä?àå ìñëøï áéï äîçùá ìàééôåï îáìé ùäàééèéåðñ ù÷ééîéí áàééôåï éîç÷å?
  àùîççççççççççççççççççç ìúùåáä îäî÷öåòðéí ùáëí úåãääääääääääääääääääääää ää
 3. צפייה בשיחה
  ìöòøé ðàìöúé ìôøîè àú äîçùá- éçã òí äøáä ãáøéí çùåáéí, âí äàéèéåðñ ðîç÷.
  äàí éù ãøê ìùçæø ìîçùá (áòæøú äàééôåï) àú äîåñé÷ä?àå ìñëøï áéï äîçùá ìàééôåï îáìé ùäàééèéåðñ ù÷ééîéí áàééôåï éîç÷å?
  àùîç ìúùåáä ëìùäé
 4. צפייה בשיחה
  äéé àåø âí àðé îçôùú ëùúîöà ùìç ìé áá÷ùä åàí àðé àîöà àùìç ìê
  úåãä
 5. צפייה בשיחה
  äéé
  éù ìê áî÷øä àú äôøéöä ùì äáìåèåñ?
  äåøãúé àáì äôøéöä ìà ú÷éðä
  àùîç ì÷éùåø ìøôéã ùééø àå îùäå
  úåãä øáä!
  àééì
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 5 הודעות גולשים מתוך 5
אודות orez1589

מידע בסיסי

אודות orez1589
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb
יש לי גירסה:
4.1
חברת סלולר:
סלקום
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
825
ממוצע הודעות ליום
0.17
הודעה אחרונה
מדריך | פריצה לגירסה iOS 5.1.1 בעזרת 4.Absinthe 2.0 26/05/12 00:05
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
5
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 17:13
Total Thanks
Total Thanks
17
מידע כללי
פעילות אחרונה
04/09/13 14:00
תאריך הצטרפות
21/10/08
הפניות
0

2 חברים

 1. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 2. SpecialTGB SpecialTGB מנותק/ת

  Banned

  SpecialTGB
מוצגים 1 חברים עד 2 מתוך 2