אין פעילויות לאחרונה

4 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  äééé îä ùìåîê....
  áäîùê ìäåãòä îìôðé ëîä ùáåòåú.....
  éù ìé áòéä ùôéøñîúé äåãòä áôåøåí úîéëä úëðéú åôåøåí àéèéåðñ...
  àðé îöøó ìê àú äîåãòä àí éù ìê íúøåï ìáòéä àðé àùîç...
  úãåä øáä

  --------------------------------------------------------------------------------

  ðéñéúé ìçáø àú îëùéø äàéôåï 4 ùìé äéåí ìîçùá ìäòáéø îåæé÷ä.
  áøâò ùäîëùéø îúçáø ìîçùá òåìä çìåï ùì äòáøú úîåðåú å÷áöéí åæä ëï òåáã.
  àáì áøâò ùàðé ôåúç àú äàéèéåðñ åæä îúçéì ìäñúëøï òí äîëùéø.
  ðôúçú äåãòä ùâéàä ùàéï àôùøåú ìñëøï åëå...îùåí îä àðé ëï îöìéç ìäòáéø îåæé÷ä àáì...
  æä ìà ÷åøà àú æä áùåøä ìîòìä ëîå úîéã.
  ëîå ëï äâéáåé ìà òåáã.
  ðéñéúé ìîçå÷ àú äàéèéåðñ åìäú÷éï îçãù åðú÷ìúé áäåãòú ùâéàä ðåñôú ùàåúä äöìçúé ìöìí.
  àùîç ìãòú îä äáòéä ? îä äôúøåï ?
  úåãä øáä
 2. צפייה בשיחה
  îòåðééï áàééôã2 çãù ëäçìôä?
 3. צפייה בשיחה
  éù òáøéú ëáø îåáðéú áôðéí ?
  äéä áùéîåù ? àí ëï ëîä æîï ?
 4. צפייה בשיחה
  îòåðééï áäçìôä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 4 הודעות גולשים מתוך 4
אודות eli1600

מידע בסיסי

תאריך לידה
June 10, 1991 (30)
אודות eli1600
יש לי מכשיר:
iPhone 4 16gb
יש לי גירסה:
4.3.3
מיקום:
תל אביב

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
981
ממוצע הודעות ליום
0.20
הודעה אחרונה
אלי-פון פיקס 20/10/16 10:52
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
4
הודעת גולשים אחרונה
20/02/12 21:48
Total Thanks
Total Thanks
12
מידע כללי
פעילות אחרונה
20/10/16 11:07
תאריך הצטרפות
25/09/08
הפניות
1