אין פעילויות לאחרונה

25 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  äàí àôùøé ôúéçú àééôåï àîøé÷àé 3g, 4.2.1, ÷åùçä 05.15.04 ìùéîåù òí ñéí ñì÷åí?
 2. צפייה בשיחה
  àí àðé òåùä restore îä æä òåùä ìé ìàééôåï??
 3. àðé ìà îöìéç ìôøåõ àú äàééôåã ùìé(3G âøñä 4.2.1)åùåí îãøéê ìà òåæø,ìà îãøéê ì-Redsn0w ìà îãøéê ì-GreenPois0n åìà limera1n.ôùåè áëì àçã îäí éù áòéä ðâéã á-GP äãáøéí ùöøéê ìòùåú äí 7 ùðéåú ìçáø àú ä-AppleTV àðé ìà éåãò îä æä,3 ùðéåú ìçáø àú ä-power adapter ùàðé âí ìà éåãò îä æä,7 ùðéåú ììçåõ òì menu å-play/pause,å-2 ùðéåú ìäôñé÷ ììçåõ åìç÷åú.á-RS öøéê ìäåøéã àéæä ÷ùåçä(åàðé ìà îáéï áãáøéí ëàìä àæ ôùåè ìçöúé òì ä÷éùåø)àæ äåøãúé àú æàú ùàðé öøéê àáì æä îåøéã ìé àåúä á-ZIP æàú àåîøú ùàí àðé ìåçõ òì browse åàæ àðé îçôù àú ä÷ùåçä ùäåøãúé åæä ìà îåöà ìé àåúä åðñúé ìòùåú SHIFT+RESTORE àáì æä àåîø ìé ìçôù àú ä÷ùåçä âí åìà îåøéã ìé àåúä.ä-LR ôùåè ñúí ìà òåáã áìé ñéáä (ìîøåú ùòùéúé àú ëì ääåøàåú).àæ úòæøå ìé áá÷ùä ëé àðé îéåàù........................................ ..... ....................àæ àðé öøéê àú äòæøä äëé î÷öåòéú ùéù.
  ð.á.-
  àéê àðé ÷åøà úâåáåú ùëúáå ìé òì äåãòä ùøùîúé?
 4. àðé ìà îöìéç ìôøåõ àú äàééôåã ùìé(3G âøñä 4.2.1)åùåí îãøéê ìà òåæø,ìà îãøéê ì-Redsn0w ìà îãøéê ì-GreenPois0n åìà limera1n.ôùåè áëì àçã îäí éù áòéä ðâéã á-GP äãáøéí ùöøéê ìòùåú äí 7 ùðéåú ìçáø àú ä-AppleTV àðé ìà éåãò îä æä,3 ùðéåú ìçáø àú ä-power adapter ùàðé âí ìà éåãò îä æä,7 ùðéåú ììçåõ òì menu å-play/pause,å-2 ùðéåú ìäôñé÷ ììçåõ åìç÷åú.á-RS öøéê ìäåøéã àéæä ÷ùåçä(åàðé ìà îáéï áãáøéí ëàìä àæ ôùåè ìçöúé òì ä÷éùåø)àæ äåøãúé àú æàú ùàðé öøéê àáì æä îåøéã ìé àåúä á-ZIP æàú àåîøú ùàí àðé ìåçõ òì browse åàæ àðé îçôù àú ä÷ùåçä ùäåøãúé åæä ìà îåöà ìé àåúä åðñúé ìòùåú SHIFT+RESTORE àáì æä àåîø ìé ìçôù àú ä÷ùåçä âí åìà îåøéã ìé àåúä.ä-LR ôùåè ñúí ìà òåáã áìé ñéáä (ìîøåú ùòùéúé àú ëì ääåøàåú).àæ úòæøå ìé áá÷ùä ëé àðé îéåàù........................................ ..... ....................àæ àðé öøéê àú äòæøä äëé î÷öåòéú ùéù.
  ð.á.-
  àéê àðé ÷åøà úâåáåú ùëúáå ìé òì äåãòä ùøùîúé?
 5. צפייה בשיחה
  äéé
  ÷áìúé àéôåã èàõ 4 áîáöò ùì áæ÷, ÷øä ìé ùìôúò ðòìîå îñôø àé÷åðéí , òùéúé øñèåø á Itunes
  åäëì äñúãø àáì ðòìîä ìé äòáøéú áî÷ìãú .
  äàí ÷éîú àôùøåú ìäú÷éï òáøéú ìâéøñä 4.1
  äàí àðé éëåì ìôðåú ìàéãéâéèì - äîëùéø áàçøéåú
  áúåãä
  ã"ø âìñ øôàì
 6. צפייה בשיחה
  àâá äâéøñà äéà 3.1.3
 7. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ...òùéúé àú ä÷èò ùì unlock áòæøú UltraSn0w áëê ùøùîúé àú æä áàééôåï äåà àåîø ùéù îùå eror ìâáé äåøãú äòéãëåðéí ...àáì âí ëùäñéí áôðéí äéëï ùäåà ùàéï ñéí éù ùí ÷ååéí...åàðé ìà îöìéç ìäú÷ùø ìùåí î÷åí îä àðé àîåø ìòùåú àéê àðé îú÷ï àú æä?
 8. צפייה בשיחה
  äéé,
  ÷øàúé àú îãøéê äøöú äJailbreakme ùìê.
  òùéúé îä ùëúåá.
  äåà òó áñåó äèòéðä åìà îáöò ùåí ãáø.
  áðñéåï çåæø ëåúá ùøåàä ùääøöä ä÷åãîú ìà äñúééîä èåá, åîîìéõ ìäøéõ ùåá....
  àçøé òùøåú ðñéåðåú ðôì ùåí ãáø ìà ÷åøä.
  îëéø úøåôä ìîçìä? (ìà îöàúé áôåøåîéí äúééçñåú ìðåùà)

  úåãä,
  ùîéì
 9. צפייה בשיחה
  äéé !
  àùîç ì÷áì øéùéåï ìúåëðú ä-Shift Log
  ðøàä ùäéà úòæåø ìé îàåã ìðéäåì ùòåú äòáåãä ùìé!
  àðé îåãä ìê îøàù
  ùéé÷ä
 10. צפייה בשיחה
  àäìï....
  àí àôùø äééúé øåöä ì÷áì øùéåï ìúåëðä
  úåãä.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 25
עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
אודות Cyphers

מידע בסיסי

תאריך לידה
November 22
אודות Cyphers
יש לי מכשיר:
iPhone 4S 16gb SF
יש לי גירסה:
5.0.1
חברת סלולר:
סלקום
מיקום:
אזור צפון

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
3,284
ממוצע הודעות ליום
0.64
הודעה אחרונה
קניית אייפון 5S מלונדון 20/09/13 15:36
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
25
הודעת גולשים אחרונה
13/07/11 14:26
Total Thanks
Total Thanks
4
מידע כללי
פעילות אחרונה
31/05/14 18:48
תאריך הצטרפות
01/09/08
הפניות
0

15 חברים

 1. AmitG AmitG מנותק/ת

  חבר צוות iPhones

  AmitG
 2. AssafMoraz AssafMoraz מנותק/ת

  Banned

  AssafMoraz
 3. CIphone CIphone מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  CIphone
 4. DannyLi DannyLi מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  DannyLi
 5. ItaiHay ItaiHay מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  ItaiHay
 6. natish natish מנותק/ת

  Editor-in-chief

  natish
 7. nayman nayman מנותק/ת

  משתמש VIP

  nayman
 8. nitaimis nitaimis מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  nitaimis
 9. oriX oriX מנותק/ת

  משתמש VIP

  oriX
 10. RAiNZ RAiNZ מנותק/ת

  המנסר מוגאס

  RAiNZ
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 15
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון