אין פעילויות לאחרונה

15 הודעות מבקרים

 1. àðé ëòú ôçåú ôòéì áôåøåí.
  àáì àéï æä àåîø ùàúí ìà éëåìéí ìôðåú àìé áäåãòåú ôøèéåú...
  ìäôê! àúí îåæîðéí ìäîùéê ìùìåç ìé äåãòåú ôøèéåú. àðé àîùéê ìòðåú ìëí..
 2. צפייה בשיחה
  ãøê àâá äàééôåï äåà 3gs
 3. צפייה בשיחה
  éù ìé àééôåï îàøä"á çñåí ìùéçåú áâøñú 3.1.3 ìà ôøåõ. áøöåðé ìâáåú àú çúéîåú ä ecid áîçùá ùìé ìôðé äôøéöä. äìëúé áò÷áåú äîãøéëéí ãøê umbrella åëï autoshsh åàçøé submit áumbrella ìà ðùîø ìé ùåí âéáåé åëï autoshsh îéã áñéåí îåôéòåú ìäï ùâéàåú ùåðåú ájava îä òåùéí?
 4. צפייה בשיחה
  àçé àðé îîù àùîç ìòæøúê,
  éù ìé ëøâò 3gs ìsf ôøåõ òí âéøñä 3.1.2 (÷ééí shsh ì 3.1.2).
  äâéøñú îåãí ùìé ëøâò äéà 04.26.08.
  àðé îòåðééï ìùãøâ ì 3.1.3, äùàìä ùìé äéà ëæàú àéê àðé îáöò àú æä áìé ìùãøâ ìâéøñú îåãí äëé çãùä åàæ ðú÷ò òí ipod?
  (ìãòúé äãøê äëé èåáä äéà ò"é custom äùàìä îàéôä àðé îùéâ ÷åáõ ëæä)

  úåãä îøàù,
 5. צפייה בשיחה
  àçøé äôøéöä ùì ñôéøéè ùòáøä áééñåøéí-
  äñéãéä îåôéòä, àéï ìé ùîõ àí æä òåã îäôøéöä ä÷åãîú ùì äáì÷øééï àå ùæä äåú÷ï òëùéå.
  ðëðñúé, äåñôúé àú äñåøñ Hackulo àáì ëàùø àðé îðñä ìäú÷éï àú Appsync îåôéòä ìé äåãòú
  Note: the requested modifications cannot be applied due the required dependencies or conflicts that cannot be automatically found or fixed.
  àùîç ìòæøä áá÷ùä ( ipod touch 3g, 3.1.3, spirit)
  úåãä øáä!
 6. http://www.iphones.co.il/forum/threa...tml#post728097

  ôòí àçøåðä... åòåã ùàìä ôúéúçú äøùàåú òåáãú òì âéøñä çãùä ëä?
 7. צפייה בשיחה
  úåãä àçé àçìä äëåì ñááä
 8. צפייה בשיחה
  àçé çééá àú òæøúê úåëì áá÷ùä ìäñúëì äàùëåì äáà: http://www.iphones.co.il/forum/thread124331.html
 9. צפייה בשיחה
  ùìåí éù ìé áòéä àééôåï 2g ðøàä ìé (äàééôåï ëñåó îàçåøä òí çúéëä ùçåøä ) òùéúé ôøéöä ìôðé çåãù ãøê äèéôä äùçåøä äëì äéä áñãø ìôðé 3 éîéí áèòåú ! ðëñúé ìàéèåðñ åòãëðúé àú äàéôåï åäåà ððòì ìé ùåá ìöòøé ðéñéúé äøáä àôùøéåú ìôúéçä åìà äöìçúé ..!!! çùåá ìåîø ùàðé éëåì ì÷áì ùéçåú åâí ìäú÷ùø ìäáãéì îôòí ÷åãîú ùøöéúé ìôøåõ àðé öøéê îéùäå ùîáéï áá÷ùä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 15
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
אודות nayman

מידע בסיסי

תאריך לידה
April 25, 1988 (34)
אודות nayman
יש לי מכשיר:
iPhone 5
יש לי גירסה:
8.0.2
חברת סלולר:
012 מובייל
מיקום:
ירושלים והסביבה

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=26549&s=64b346272ac19297a7f537c1f1ed5bdd
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל nayman באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
5,449
ממוצע הודעות ליום
1.07
הודעה אחרונה
שאלה בנוגע ל ios 9 11/07/15 21:43
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
15
הודעת גולשים אחרונה
29/06/10 23:55
Total Thanks
Total Thanks
175
מידע כללי
פעילות אחרונה
30/05/17 11:49
תאריך הצטרפות
31/08/08
הפניות
0

16 חברים

 1. AmitG AmitG מנותק/ת

  חבר צוות iPhones

  AmitG
 2. CIphone CIphone מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  CIphone
 3. Cyphers Cyphers מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Cyphers
 4. DannyLi DannyLi מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  DannyLi
 5. DJBH DJBH מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  DJBH
 6. eden eden מנותק/ת

  מנהלת פורום מק

  eden
 7. Eliran L Eliran L מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Eliran L
 8. ItaiHay ItaiHay מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  ItaiHay
 9. mr-anderson mr-anderson מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  mr-anderson
 10. natish natish מנותק/ת

  Editor-in-chief

  natish
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 16
עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון