אין פעילויות לאחרונה

2 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
 2. צפייה בשיחה
  äé,
  ÷ðéúé àééôåã 4 ôøåõ..øöéúé ìîçå÷ úîåðåú/îùç÷éí åìà éëåìúé ãøê ä- ITUNE. áçøúé áàåôöéä àéôåñ îúåê äîëùéø..éù ëáø éåúø îùòä àú ñîì äúôåç åîúçúéå òéâåì î÷åå÷å ùîúîìà ..ìàçø ùîúîìà äîñê ðëáä åðãì÷ ùåá...åùåá éù àú äúôåç ìáã åàæ îúååñôéí àìéå ä÷éåå÷ååéí....àúä éåãò îä ÷åøä? æä ùì äáï ùìé åäåà áìçõ ðåøàé ùäàééôåã äú÷ì÷ì. äàí æä ééúëï?!? ø÷ àúîåì ÷ðéðå àåúå....áá÷ùä ùìç àìé àú úâåáúê ìîééì galia7774@gmail.com îåãä ìê î÷øá ìá, âìéä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2
אודות נימרוד .

מידע בסיסי

אודות נימרוד .
יש לי מכשיר:
iPhone 6 Plus
יש לי גירסה:
7.0
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור השרון והסביבה

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
664
ממוצע הודעות ליום
0.14
הודעה אחרונה
בעיות זכרון עם מע הפעלה החדשה 18/12/14 09:27
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
2
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 17:17
Total Thanks
Total Thanks
104
מידע כללי
פעילות אחרונה
19/04/21 11:32
תאריך הצטרפות
31/08/08
הפניות
0