אין פעילויות לאחרונה

1 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1
אודות saharz

מידע בסיסי

תאריך לידה
June 9, 1980 (42)
אודות saharz
יש לי מכשיר:
iPhone 5s 16gb
יש לי גירסה:
7.1.2
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
494
ממוצע הודעות ליום
0.10
הודעה אחרונה
אחסון חיצוני למק מיני 21/08/19 16:28
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
1
הודעת גולשים אחרונה
30/12/11 16:01
Total Thanks
Total Thanks
49
מידע כללי
פעילות אחרונה
21/08/19 16:28
תאריך הצטרפות
30/05/08
הפניות
0