אין פעילויות לאחרונה

48 הודעות מבקרים

 1. àìé éãéãé,

  àðé òí îëùéø ãåø øàùåï ùð÷ðä áàøä"á 8G/v1.1.4 âéøñú îåãí 04.04.05_G (ä- G_ îöã éîéï ìñôøåú) òí sim ùðøàä ìé ùäåà simfree îùåí ùàéï ìé ùåí øëéá àå ôøéè îåøëáéí òì ä- sim(çá' ñì÷åí, àí çùåá).
  åäùàìä, äàí ðéúï ìùãøâ àú firmware äîëùéø éùéøåú îâéøñä 1.1.4 ìâéøñä 3.0 àå ùöøéê àéæå "úçðú áéðééí" ùì âéøñä 2 ìîùì?

  úåãä îøàù.
 2. צפייה בשיחה
  äéé àìé ,

  çùáúé ùúúòðééï á÷éùåø äáà ùîöàúé áàé áéé :
  Quad Band 8.0mm 3G Cell iphone 32G AT&T T-Mobile NEW - eBay (item 320379289164 end time Jun-05-09 20:10:34 PDT)

  òøã
 3. צפייה בשיחה
  îùåí îä àðé î÷áì àú ääåãòä äáàä:

  äåøç÷ú îäôåøåí îàçú äñéáåú äáàåú :
  No reason was specified. ääøç÷ä úôåâ áúàøéê : àó ôòí
  ëãé ìòøòø òì ääøç÷ä ìçõ : ëàï

  àéï ùåí ñéáä ìäøç÷ä ìëï àðé îàîéï ùæå ú÷ìä àå îùäå áñâðåï.

  àåãä ìèéôåìê,

  ááøëä,
  àåø
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí øá,

  ùí îùúîù: shayosef

  îùåí îä àðé î÷áì àú ääåãòä äáàä:

  äåøç÷ú îäôåøåí îàçú äñéáåú äáàåú :
  No reason was specified. ääøç÷ä úôåâ áúàøéê : àó ôòí
  ëãé ìòøòø òì ääøç÷ä ìçõ : ëàï

  àéï ùåí ñéáä ìäøç÷ä ìëï àðé îàîéï ùæå ú÷ìä àå îùäå áñâðåï.

  àåãä ìèéôåìê,

  ááøëä,

  ùé
 5. ùìåí àìé,
  áëúáä ùìê ìâáé "çéãåù îäôëðé: âéøñä 3.0 òí àéé÷åðéí áúìú îéîã" åëúáúä "âí àúí îòåðééðéí áàéé÷åðéí áúìú îéîã , ëáø äéåí æä àôùøé ò''é äåøãú âøñä 3.0" òëùéå ðéëðñúé ììéð÷ åàéï ùí àú ääåøãä ùì äàéé÷åðéí áúìú îéîã.àùîç àí úòðä ìé áä÷ãí äàôùøé

  ð"á
  ëãé ìòáåø ìâéøñä 3?
 6. צפייה בשיחה
  ùìåí àìé,
  øàéúé àú îä ùëúáú úçú "çéãåù îäôëðé: âéøñä 3.0 òí àéé÷åðéí áúìú îéîã" åîàã äúìäáúé. ìöòøé, äñøèåï ìà ÷ùåø ì-IPHONE. îãåáø áîôúç ùòåáã áëìì òí HTC Diamond åëåúá úåëðéåú òí îîù÷ úìú îîãé ìéùåîéí. ëîå ëï, ìà îöàúé ùåí àæëåø ìàé÷åðéí áúìú îéîã áàúøéí àçøéí ùéù áäí çãùåú ìâáé Iphone.
  ãðé
 7. צפייה בשיחה
  äéé àìé
  øöéúé ìñôø ìê ùáøùåúé 2 ëéñåéí îäñåâ ùúéàøú áëúáä.
  ìàçø 4 çåãùéí ùìà äåøãúé àú äëéñåé äåøãúé àåúå åðåëçúé ìãòú ùäëéñåé ùøè àú äîëùéø.
  ìéãéòúê.
מוצגות 41 הודעות גולשים עד 48 הודעות גולשים מתוך 48
עמוד 5 מתוך 5 ראשוןראשון 12345
עמוד 5 מתוך 5 ראשוןראשון 12345
אודות Eli

מידע בסיסי

אודות Eli
יש לי מכשיר:
iPhone 6
יש לי גירסה:
9.0
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,179
ממוצע הודעות ליום
0.40
הודעה אחרונה
למכירה מיני מק - Mac Mini 14/02/16 16:36
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
48
הודעת גולשים אחרונה
02/03/13 11:48
Total Thanks
Total Thanks
138
מידע כללי
פעילות אחרונה
12/07/17 13:47
תאריך הצטרפות
27/08/07
הפניות
10