אין פעילויות לאחרונה

48 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  úúçãù òì ääúàîä ìàééôåï

  ñåó ëì ñåó
 2. צפייה בשיחה
  ùìåí àðé îöéò ìä÷éí ìàúø ÷áåöú ÷ðééä ìàééôåï 3gs åáãøê æå ðåëì ì÷áì úàðéí èåáéí éåúø îçáøåú äñìåìø, åàí éäéä ìðå îñôé÷ àðùéí (îùîò îñôé÷ ëåç ÷ðéä) àåúï äçáøåú äï àìå ùéúçøå òìéðå, îåîìõ ìèôì áæä áæøéæåú áèøí äåù÷ ä- 3gs áàøõ, åàðé îúðãá ìðäì àú ëì äîùà åîúï áùí äàúø îåì 3 äçáøåú,
  áúåãä îøàù.
 3. צפייה בשיחה
  ðå ðëåï éù àú æä áëì àééôåã çåõ îäëìñé÷ åäñåøó

  àí áàééôåï éù àééôåã àæ ìîä ùìà éäéä
 4. äéé éù ìé áòéä ëàùø àðé ðëðñ: ìäâãøåú /ëììé/øùú<øùú ðúåðéí ñìåìøéí. éù ìé ø÷ çìåðéú ùì ðúåðé ñìåìø ùáå îåôéò APN ùí îùúîù åñéñîä àðé éåãò ùçñåøåú ìé òåã çìåðéåú áðúåðé øùú ëîå ôøå÷ñé åòåã ëåì æä àðé öøéê áëãé ìäôòéì àú ämms
  òí îùäå éåëì ìòæåø ìé àðé àùîç
 5. àäìï àìé..
  éù ú÷ìä áùøåú îùòåú äöäøééí
  ðéñéúé åìà äöìçúé ìáöò ùìéçú äåãòä ìöåøê äãâùä.

  ìéãéòúê.. ðèìé
 6. צפייה בשיחה
  äéé
  áéöòúé àú ääú÷ðä ùì äJAIL BREAK ùäåôéò áëúáä. àðé àùîç àí úåëì ìäôðåú àåúé ìàéôä àðé àåëì ìîöåà ëéöã ìäú÷éï àú äCydia àëùéå... òì äIPHONE 3gs ùìé. (äåà SIMFREE).
  áúåãä îøàù,
  øåòé.
 7. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê, àðé àùîç àí úòæåø ìé áîùäå çùåá.

  éù ìé áàééôåã 613 ùéøéí. àðé äçìôúé îçùá ìà îæîï åëì äùéøéí ùäéå áå ðéîç÷å. àéê àðé éëåì ìùéí áàééôåã ùéøéí çãùéí áìé ùääí ù÷ééîéí áàééôåã éîç÷å? áá÷ùä úòæøå ìé!!!
 8. צפייה בשיחה
  ùìåí øá àìé, àäáúé îàåã àú äñé÷åø ùìê ìàééôåï 3gs àðé ìà áèåç ùàðé öåã÷ àáì ðéøàä ìé ùäéä ôéö'ø (ùàðé àôéìå ìà áèåç àí äåà çãù) ùùëçú áñé÷åø- àí ùåîòéí ùéø åîðòøéí àú äàééôåï äùéø îúçìó.
 9. צפייה בשיחה
  àìé áòéä ùëúáúé ìê áòáø åìà ðôúøä:

  îùåí îä àðé ìà îöìéç ìäâéá ìëúáåú áãó äøàùé
  ùàðé ìåçõ òì ôøñí úâåáä àðé î÷áì äåãòä:
  "äåøç÷ú îäôåøåí îàçú äñéáåú äáàåú :
  No reason was specified. ääøç÷ä úôåâ áúàøéê : àó ôòí "

  åàé àôùø ìùìåç äåãòä áùáéì "ìòøòø".

  úåãä.
 10. צפייה בשיחה
  àäìï àìé
  àí úåëìå ìòãëï áôøåôéì àú äàôùøåú ùì âéøñà 3.0 æä éòæåø îàåã
מוצגות 31 הודעות גולשים עד 40 הודעות גולשים מתוך 48
אודות Eli

מידע בסיסי

אודות Eli
יש לי מכשיר:
iPhone 6
יש לי גירסה:
9.0
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,179
ממוצע הודעות ליום
0.40
הודעה אחרונה
למכירה מיני מק - Mac Mini 14/02/16 16:36
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
48
הודעת גולשים אחרונה
02/03/13 11:48
Total Thanks
Total Thanks
138
מידע כללי
פעילות אחרונה
12/07/17 13:47
תאריך הצטרפות
27/08/07
הפניות
10