אין פעילויות לאחרונה

48 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  èåá àæ ëëä :
  òãëðúé àú äàééôåï ìâøñä 4 åìôðé æä äéúä ìé âøñä 3.2 åôøöúé àåúä òí ñôéøéè ...äëì èåá åéôä ø÷ ùáâøñä ä 4 ìà éëåìúò ìäúçáø ìàéðèøðè ãøê ä 3G
  òùéúé RecBoot-Version-1.0 åðú÷ò ìé äîëùéø àçøé äøéñèåø
  äëì òáø ìàðâìéú áàééôåï òöîå éù öéåø ùì àééèéåðñ åëáì USB
  åáàééèéåðñ(áúåëðä) øùåí ìé The sim card inserted in this iphone does not appear to be soported
  øëùúé àú äîëéø îçáøú ôìàôåï åâí àú äñéí
  çåõ îìæøå÷ àåúå ìôç àðé ëáø ìà éåãò îä ìòùåú ....HELP MEEEEE !!!
 2. צפייה בשיחה
  ùìåí àìé,
  àéê àôùø ìùðåú àú tittle ääåãòä ?
  ìîùì ìäåøéã îçéø ùì îåöø ìîëéøä...
  áúåãä îøàù, îéëàì.
 3. צפייה בשיחה
  àìé, ùàìä ðåñôú
  àéê àðé îùðä àú äñèèåñ " iphoner çãù"
  úåãä

  àáéá
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí àìé.
  îãåò áãó
  http://www.iphones.co.il/forum/thread75834.html
  äúîåðä
  http://www.iphones.co.il/files/simfree.png
  îåôéòä ë PNG
  ëé àðé ìà øåàä àåúä á iphone

  àáéá
 5. àìé äéé,
  éù áøùåúé àééôåï 3gs ùðú÷ò áìåô áîöá ùì dfu åäåà áâøñàú îåãí ùì 05.11.07

  îùåîä ìà îöìéç ìùçøø àåúå îäîöá áëì ãøê àôùøéú çåõ îìùãøâ àåúå áàééèåðñ áàåôï øâéì ùæä ìáèç éùãøâ àåúå ì 3.1.3 åâí àú äîåãí åìà éäéä àôùøé ìäùúîù áå ëîëùéø ðééã

  îä òåùéí? (ìà ùîøúé àú ä ecid ùìå...)

  éù î÷åí ùéåãò ìèôì áæä áàåôï î÷öåòé îåçìè?

  úåãä,

  éðéø
 6. àìé ùìåí.
  àá÷ù äúééçñåúê ìùøùåø äáàä.
  îîìéõ ìáãå÷ àì àôùøåú ùì çñéîú äîùúîù (îôøñí äîåãòä) òì îúï ôøèéí ùé÷øééí.
  http://www.iphones.co.il/forum/thread121912.html

  ááøëä. àäøåï.
 7. צפייה בשיחה
  ìîëéøä àå äçìôä htc ÷ééæø (tytn2)
  äéä áùéîåù ëçåãùééí
  çãù òí ðøúé÷ î÷åøé
 8. צפייה בשיחה
  á÷ùø ìäâáìåú , éù ìé ñéñîà ùí. àðé ìà ùîúé àåúä åúäéúé àåìé àúä éëåì ìòæåø ìé ? äàí éù ñéñîà ùîâéòä ëáøéøú îçãì?
 9. צפייה בשיחה
  ùðä èåáä
 10. צפייה בשיחה
  ìàìé ùìåí åùðä èåáä
  äàéôåï ùìé ððòì òùéúé upgrade ìâøñä 3.1 îä òåùéí?
מוצגות 21 הודעות גולשים עד 30 הודעות גולשים מתוך 48
אודות Eli

מידע בסיסי

אודות Eli
יש לי מכשיר:
iPhone 6
יש לי גירסה:
9.0
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,179
ממוצע הודעות ליום
0.40
הודעה אחרונה
למכירה מיני מק - Mac Mini 14/02/16 16:36
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
48
הודעת גולשים אחרונה
02/03/13 11:48
Total Thanks
Total Thanks
138
מידע כללי
פעילות אחרונה
12/07/17 13:47
תאריך הצטרפות
27/08/07
הפניות
10