אין פעילויות לאחרונה

48 הודעות מבקרים

 1. àìé ùìåí,
  áòáø äòìéúé ôåñè áðåùà úôòåì äôåøåí åòì ëê ùàéï ùåí àôùøåú ìáèì äúøàåú áîééì.

  îðäìéí áëéøéí ìà îöàå ôéúøåï ìáòéä,
  æä ãáø ùöøéê ìáãå÷ åìú÷ï áàéì ùäôåøåí îúðäì, ìà ééúëïùîùúîù îâãéø áäâãøåú äçùáåï ùääúøàåú îáåèìåú åäï îîùéëåú.
  àá÷ù òæøúê áðåùà äëììé åäôøèðé ùìé áëãé ìáèì àú ääúøàåú, æä îöéó ìé àú äúéáä ììà äôñ÷ä
 2. àìé àúä éëåì ìùðåú ìé àú ùí äîùúîù ìitzik22
 3. צפייה בשיחה
  ùìåí
  àðé øåöä ìùðåú àú äðé÷ ùìé áàúø äàí àôùø ìùðåú àåúå?
 4. צפייה בשיחה
  äéé àìé ,

  áé÷ùúé îîê äîåï ôòîéí , áá÷ùä ìîçå÷ àú äîùúîù ùìé àå ìäôåê àåúå ìîùúîù øâéì
  ëøâò àðé îåôéò úçú äâãøä "ñåçø îåöøé àôì" ìîøåú ùàðé ìà îåëø ëìåí áôåøåí
  åáâìì æä äîåï àðùéí îöé÷éí ìé

  úåãä øáä
  îçëä ìòãëåï
 5. àéê àôùø ìùéí úîåðä ìéã äùí îùúîù?
 6. àìé ùìåí,

  àéï ìé ëìåí ðâã àó àçã åàðé âí ìà îëéø àéùéú àó àçã îäâåøîéí äáàéí àáì ìãòúé, àí çñîú àú pelo911 (àå áé÷ùú îîðå ìùìí ñëåí îñåééí òáåø äîùê äôøñåí ùì îøëåìúå), îéï äãéï åîéï äöã÷, ëîå ùàåîøéí, ùìà úðäâ àéôä åàéôä åúãàâ ÷öú ìøñï âí àú îø yehuda (ëúåáúå äéà:http://www.iphones.co.il/forum/thread209304-2.html ùäåà ãåàâ äéèá "ìä÷ôéöä" îéãé ôòí).

  úåãä åòøá èåá ìê.
  àîéø.
 7. àúí úåöéàå âí àôìé÷öéä ìàéééôã? ð.á àôìé÷öéä îîù éôä ùáéðúééí òåáãú èåá òí ä retinapad
 8. áúåø îéùäå ùðâðá ìå àééôåï 4 äùáåò.... àðé ìà îáéï àéê àúí ðåúðéí î÷åí ìäåãòåú ëàìå. http://www.iphones.co.il/forum/thread189783.html
 9. àìé ùìåí, àðé ùåàì ùàìä ùéúëï åëáø ðùàìä áòáø, áøùåúé àééôåï 3g ôøåõ, âí ëàùø äçìåðéú îøàä ù÷ìéèú ä WIFI îìàä , òãééï éùðï àôìé÷öéåú ùìà ðôúçåú, äàí éù ôúøåï? ááøëä , áðé.
 10. çáì ùìà àîøú ÷åãí òì äàéñåø îðéçåù àçã ìúâåáä... àí öã÷úé áàçã îï äðéçåùéí àáì äåà äéä ìéôðé úâåáúê àæ àðé ìà éæëä áëì î÷øä áéâìì ùäåà äéä ìéã ðéçåùéí ðåñôéí? åìà çáì ùæä éäéä î-10 òîåãéí ì-50 áéâìì äåãòä ìàçø äåãòä ùì àåúå îùúîù..
  àåó!!.. òëùéå öøéê ìëúåá äëì îçãù o_o
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 10 הודעות גולשים מתוך 48
עמוד 1 מתוך 5 12345 אחרוןאחרון
עמוד 1 מתוך 5 12345 אחרוןאחרון
אודות Eli

מידע בסיסי

אודות Eli
יש לי מכשיר:
iPhone 6
יש לי גירסה:
9.0
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,179
ממוצע הודעות ליום
0.40
הודעה אחרונה
למכירה מיני מק - Mac Mini 14/02/16 16:36
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
48
הודעת גולשים אחרונה
02/03/13 11:48
Total Thanks
Total Thanks
138
מידע כללי
פעילות אחרונה
12/07/17 13:47
תאריך הצטרפות
27/08/07
הפניות
10