אין פעילויות לאחרונה

17 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  éùìé áòéà á iphone
  ëîå äéìã äæé éáå2 ìé
  http://www.youtube.com/watch?v=WVGLS3KOD_M&NR=1
  ? úòæåø ìé
 2. צפייה בשיחה
  ùîò àçé òùéúé àú äîãøøéê ùì http://www.iphones.co.il/forum/%EE%E...ìàééôåï åéù ìé àééôåã.
  àçøé ùòùéúé øéñè äàééôåã ìà ðéãì÷ ìé àæ ðéëðñúé ìàééèåðñ äëðñúé àú äàééôåã ìîöá duf åàæ òùéúé øéñèåø.
  éù ìöééï áîãøéê ùäîãøéê îéåòã ø÷ ìàééôåï åìà ìàééôåã!!!
 3. צפייה בשיחה
  ùìåí ãðé,
  äððé îùúîù çãù áàééôåã ãåø ùðé 16 GB ùðôøõ ìàçøåðä áàøõ åäåú÷ðä áå òéáøéú åâéøñä 2.2.1.
  òé÷ø äùéîåù ùìé äéðå ëîçùá ëó éã (úçìéó ìôìàí ùäéä ìé), äééðå ùéîåù áééùåîé ààåèìå÷.
  áñéðëøåï òåáø ìàééôåã ìåç äùðä åàðùé ä÷ùø. ä"ôú÷éí" Notes ìà îñúðëøï. ë"ë çñø ìé áàééôåã éùåí ðåñó ùäééúé ùîç ëé éñúðëøï òí äààåèìå÷ åäåà ä"îùéîåú" Tasks.
  àùîç ì÷áì àú äîìöåúéê.
  úåãä
  ãåÉáÄé
 4. צפייה בשיחה
  ùìåí ãðé åñìéçä òì äôøòä
  àðé îöèòø ùàðé "îöé÷" ìê ëëä.. àáì àðé ëáø ðåàù.. åàðé çééá òæøä!
  äàéôåï 3g ùìé âøñä 2.2 ðëðñ ñôåðèðéú ìîöá àåæðéåú, àðé îëðéñ åîåöéà àú äàåæðéåú äøáä ôòîééí ëãé ìôúåø áòéä æå êôòîéí æä òåáã åìôòîéí ìà, ìôòîéí äåà éåöà îæä ìáã, áðåñó îéãé ôòí úåê ëãé ùéçä àðé ôúàåí ìà ùåîò àú äöã äùðé åàðé öøéê ìùéí àú æä òì øî÷åì ëé æä ùåá ðëðñ ìàåæðéåú àáì áöåøä ùäîëùéø ìà ðîöà òì àåæðéåú àìà ø÷ áæîï ùéçä.. àðé îùúâò ëáø.. áá÷ùä úòæåø ìé!
 5. צפייה בשיחה
  ùìåí
  éù ìê áî÷øä ñåøñ ìàéðñèåìñ?
  (àðé îùúîù áñéãééä)
  úåãä
 6. ëãàé ìê ìà ìäúòñ÷ òí âéøñà 1.1.5 àìà ìùãøâ ìâéøñà 2.2 àå 2.2.1. éùðí îãøéëéí ëéöã ìòùåú æàú áúú äôåøåí îãøéëéí ìàééôåã èàõ'.

  ãðé
 7. ãðé ùáú ùìåí
  àðé ãé çãù áëì òðééðé "äùéãøåâéí" äàìå øöéúé ìãòú àí úåëì ìäîìéõ ìé òì îãøéê èåá å÷ì
  äîúàéí ìàééèàõ' âéøñä 1.1.5 (ãåø øàùåï) ,àðé øåöä ùéäéä ôøåõ åòáøéú àí úåëì ìòæåø ìé àðé éùîç
  ëé àðé îôçã ôùåè ìðñåú îãøéê ëìùäåà åàæ éú÷ì÷ì ìé äîëùéø
  úåãä øáä ùéäéä àçìä éåí
  àñé
מוצגות 11 הודעות גולשים עד 17 הודעות גולשים מתוך 17
עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
עמוד 2 מתוך 2 ראשוןראשון 12
אודות DannyLi

מידע בסיסי

תאריך לידה
April 29
אודות DannyLi
יש לי מכשיר:
iPhone 4 32gb SF
יש לי גירסה:
5.0
חברת סלולר:
אורנג
מיקום:
אזור דרום

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
2,372
ממוצע הודעות ליום
0.47
הודעה אחרונה
זקוק לאוזניות לאייפון 12/01/12 08:42
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
17
הודעת גולשים אחרונה
13/02/13 21:38
Total Thanks
Total Thanks
73
מידע כללי
פעילות אחרונה
21/10/14 14:48
תאריך הצטרפות
27/04/08
הפניות
1

22 חברים

 1. bartselen bartselen מנותק/ת

  iPhoner מתחיל

  bartselen
 2. Ben.S Ben.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Ben.S
 3. Cyphers Cyphers מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Cyphers
 4. edomix edomix מנותק/ת

  Photo Expert

  edomix
 5. eladhe87 eladhe87 מנותק/ת

  iPhoner חדש

  eladhe87
 6. iMozes iMozes מנותק/ת

  iPhoner חדש

  iMozes
 7. macguru macguru מנותק/ת

  מנהל פורום אביזרים

  macguru
 8. Maor.S Maor.S מנותק/ת

  iPhoner שועל על!

  Maor.S
 9. natish natish מנותק/ת

  Editor-in-chief

  natish
 10. nayman nayman מנותק/ת

  משתמש VIP

  nayman
מוצגים 1 חברים עד 10 מתוך 22
עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון