אין פעילויות לאחרונה

2 הודעות מבקרים

 1. צפייה בשיחה
  àééôåï 5 16 âéâä ñéîôøé öáò ùçåø
  ð÷ðä ááàâ, òãééï áàçøéåú.
  éù çùáåðéú.
  îöá çãù ìâîøé, ùîåø á÷ðàåú.
  îâéò òí ÷åôñà åëì äàáéæøéí ùìà ðôúçå àå äéå áùéîåù ëìì.
  îâéò òí ëéñåé éå÷øúé åîâï îñê îäùðéä äøàùåðä.

  2300 ù"ç
  0506187461
  âø áðúðéä
 2. צפייה בשיחה
  ùìåí ìê ,áá÷ùä úòæåø ìé

  àúä éëåì ìòæåø ìé áá÷ùä ìæëåú áàééôåï 4?

  îä ùöøéê ìòùåú æä ìäéëðñ ì÷éùåø äæä http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b

  åàí àúä éëåì áá÷ùä úôøñí àú æä âí áôééñáå÷ ùìê(æä ìà ð÷øà øååç àéùé àðé ìà îøååéç ëìåí òì æä æå ø÷ úçøåú åàðé îá÷ù àú òæøúê)

  áá÷ùä àðé îîù øåöä àééôåï åìäåøé àéï àôùøåú ì÷ðåú åàðé ìà éëåì ìòáåã åìçñåê îëéååï ùàðé ëéúä éá' åàéï ìé æîï ìæä..

  úòæåø ìé áá÷ùä àðé çåùá ùéù ìé ñéëåé ëé äúçøåú ðôúçä ìà îæîï åéù ìîúçøéí ìà äøáä ëðéñåú

  àæ éù ìé òåã ñéëåé ìæëåú áàééôåï 4 !!!

  àæ àí àúä îåëï ìòæåø áá÷ùä úëðñ ì÷éùåø http://www.mufnim.info/make.php?do=vote&to=7eehng1b åúôøñí àú ä÷éùåø ùìê òì ä÷éø ùòåã àðùéí éëðñå
  ùúäéä ìê ùáú ùìåí åúåãä øáä (àí àúä òæøúä ìé áá÷ùä úçæéø ìé úùåáä áôøèé
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2
אודות Close

מידע בסיסי

תאריך לידה
December 5, 1992 (29)
אודות Close
יש לי מכשיר:
iPhone 5s 32 gb
יש לי גירסה:
7.0.4
חברת סלולר:
גולן טלקום
מיקום:
אזור המרכז

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
209
ממוצע הודעות ליום
0.04
הודעה אחרונה
לא רוצים? אל תקנו! 12/09/14 01:24
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
2
הודעת גולשים אחרונה
10/11/13 15:11
Total Thanks
Total Thanks
33
מידע כללי
פעילות אחרונה
03/05/21 12:41
תאריך הצטרפות
22/04/08
הפניות
0