אין פעילויות לאחרונה

5 הודעות מבקרים

 1. äé ìéáéå,

  öøéê àú òæøúê ááøåø ðåùà îñåééí.
  àúîåì (éåí øáéòé) äééúä äøöàä áðåùà Location services indoor.
  ëåì äçåîø ä÷ùåø ùééê àìéä äåøã îäàúø.

  áò÷øåï ðéååè áúåê îáðéí äîáåññ òì bloothoth beacons äåà úçåí äñèàøèàô áå òåáã. àùîç àí úåëì ìáøø ìáãå÷ îéãò ëâåï:
  - øîú ãéå÷ ùàôì îãáøú òìéå.
  - äàí äîôåú úåîëåú åîøàåú àú ôðéí äáðééï, òØô ÷åîåú?
  - îä äëéñåé ðéå éåø÷, àøäØá àå ëåì äòåìí?

  úåãä øáä øáä!
  øàåáï
 2. צפייה בשיחה
  äéé, ùîúé ìá ùàúä îîù î÷öåòï àùîç àí úåëì ìòæåø ìé .
  ùîúé BREAKPOINTS ìæäåú àéôä ä ERROR àáì àðé éåãò ùäåà ÷åøñ áâìì ùäåà ìà îåöà àú äëúåáú ëîå ùäòìúé áðåùà . áðåñó äåà îåáéì àåúé ìòåã ÷åáõ ùí äåà îøàä ìé ùäëåúøú ùì ä RSS úéäéä îä ùëúåá á RSS òöîå åîëéååï ùàéï ìå àéðèøðè ìãòúé äåà ÷åøñ.
  àðé éåãò ùæä îîù ÷ùä ìäáéï îëúéáä àåìé éù îöá ùàðé àòìä àú äôøåé÷è ùìé åàúä úáçï àåúå åúâéã ìé àéê ìú÷ï àåúå ?
  úåãä øáä òì äèøçä ...
 3. צפייה בשיחה
  àùîç ìùîåò
 4. צפייה בשיחה
  äé
  àðé îçôù îôúç îðåñä ìàééôåï+àðãøåàéã ìôéúåç îùç÷.
  äàí àúä îòåðééï?

  úåãä
  áøåê
 5. צפייה בשיחה
  äé
  äàí úäéä îòåðééï ìôúç îùç÷ ìàééôåï+àðãøåàéã?

  àùîç ìùîåò îîê
  áøåê
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 5 הודעות גולשים מתוך 5
אודות liviur

מידע בסיסי

גיל
39
אודות liviur
יש לי מכשיר:
iPhone 6
יש לי גירסה:
4.1
חברת סלולר:
אחר
מיקום:
חול

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
1,831
ממוצע הודעות ליום
0.37
הודעה אחרונה
Yosemite 08/10/14 12:45
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
5
הודעת גולשים אחרונה
05/06/14 12:24
Total Thanks
Total Thanks
28
מידע כללי
פעילות אחרונה
03/05/16 03:53
תאריך הצטרפות
10/04/08
הפניות
0