אין פעילויות לאחרונה

8 הודעות מבקרים

 1. ðà ìà ìäùàéø ôä äåãòåú, ø÷ áôøèé!
  úåãä
 2. צפייה בשיחה
  àùîç ìòæøä, òéãëðúé âéøñà áàééôåï 4s (ìà ôøåõ) åëì àðùé ä÷ùø ðòìîå. âí ëùàðé îñðëøðú òí àééèåðñ, ìà çåæø. îä òåùéí?? òåìéí ôúàåí ëì àðùé äôééñáå÷..
 3. צפייה בשיחה
  äé,éù ìé àéôã2. ðéñéúé äáå÷ø ìòãëï ìâøñú IOS6 ãøê ITUNES .îëùéø ðú÷ò òí úîåðä ùì àé÷åï ùì àéèéåñ å÷áì USB. îëùéø îâéá ìëìåí. äîëùéø ìà ôøåõ.úåëì ìòæåø?ðèìé
 4. צפייה בשיחה
  áäîùê ìúàåø ùìé î÷åãí : ìà ðéúï ìøàåú àú îñê äàééôåï òì äîçùá. ðéúï ìøàåú àú úé÷ééú äúîåðåú. ðéñéúé òí I-FUNBOX àáì ìà îåôéòä úé÷ééú PRIVATE åðéñéúé àú WINSCP àáì ìà øåàä áëìì àú äàééôåï
 5. îä äîöá? ùàìä ìé àìééê. àúîåì òãòðúé ìâøñà äçãùä ùì äàééôåï(ios6) éù ìé 4s. îàæ àðé ìà éëåì ìäåøéã îäàôñèåø ùåí ãáø. æä àåîø ìé ùàðé öøéê ìòáåø ìçðåú äéùøàìéú, ëîå ëï äåà âí ìà ðåúï ìé ìòùåú àôãééè ìàôìé÷öéåú ùéù ìäí ëáø òãëåï. áäâãøåú ùì äàôñèåø øùåí ùàðé ùééê ìéùøàì. îä àðé àîåø ìòùåú? àùîç ìúùåáä. úåãä, éåàá.
 6. ðà ìà ìäùàéø ôä äåãòåú, ø÷ áôøèé!
  úåãä
 7. צפייה בשיחה
  äé àùîç ìòæøä àí àúä éëåì:
  éù ìé îëùéø àééôåï 4 ôøåõ
  ôùåè éù ìé îçùá çãù ùäú÷ðúé àéèéåðñ åëå
  äáòéä ùìé ùëì äúåëðåú ùäåøãúé åðîöàåú òì äîëùéø ìà ðøàä ìé ùéñåðëøðå òí äîçùá îëéååï ùäåà ðåúï ìé äåãòä ùø÷ äàôìé÷öéåú ùðîöàåú òì äîçùá éåòáøå ìàééôåï àðé øåöä áãéå÷ ääôê
  òùéúé ãøê àééèéåðñ TRANSFER PURCHES àáì ìà ëì äàôìé÷öéåú òáøå
  àúä éåãò àéê àðé òåùä ëê ùàåëì ìäòáéø àú ëì äàôìé÷öéåú ùðîöàåú òì äàééôåï ìîçùá?
  úåãä îøàù

  àééì
 8. צפייה בשיחה
  àôùø áèðâå àçé?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 8 הודעות גולשים מתוך 8
אודות Dr.Apple

מידע בסיסי

אודות Dr.Apple
יש לי מכשיר:
iPhone5s 64gb
יש לי גירסה:
7.1
חברת סלולר:
הוט מובייל
מיקום:
אזור דרום

יצירת קשר


דף זה
http://forum.iphones.co.il/member.php?u=110518&s=2aaf22a0cf385fb5526b6fb6d80bc66b
הודעות מיידיות

שלח הודעה מידית אל Dr.Apple באמצעות...

סטטיסטיקות


סך הכל הודעות
סך הכל הודעות
103
ממוצע הודעות ליום
0.03
הודעה אחרונה
כיסוי+סוללה 3200mAh לאיפון 4\4S. 01/11/12 17:42
הודעות מבקרים
סך הכל הודעות גולשים
8
הודעת גולשים אחרונה
24/09/12 13:08
Total Thanks
Total Thanks
3
מידע כללי
פעילות אחרונה
03/05/14 20:54
תאריך הצטרפות
09/05/12
הפניות
0