שיחה בין צור ו- gines

1 הודעות מבקרים

 1. àééôåï 5 16 âéâä ñéîôøé öáò ùçåø
  ð÷ðä ááàâ, òãééï áàçøéåú.
  éù çùáåðéú.
  îöá çãù ìâîøé, ùîåø á÷ðàåú.
  îâéò òí ÷åôñà åëì äàáéæøéí ùìà ðôúçå àå äéå áùéîåù ëìì.
  îâéò òí ëéñåé éå÷øúé åîâï îñê îäùðéä äøàùåðä.

  2300 ù"ç
  0506187461
  âø áðúðéä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1