שיחה בין Mr Benjy ו- shay0056

1 הודעות מבקרים

  1. úòãëï àçøé ä÷ðéä àí äöìçú ìäùéâ àééôåï 5àñ àðìå÷ã ùì èé îåáééì? åäàí äåà áàîú àðìå÷ã. ìîä áàúø ùì àôì øùåí ùäåà îâéò òí ñéí ùì èé îåáééì åöøéê ÷åãí ìàëúá àåúå.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1