שיחה בין קובליו ו- Roee_Gershon

1 הודעות מבקרים

  1. àðé øåöä ìäåñéó òáøéú ìâéøñä 1.1.4 åäîãøéê àéðå òåìä îä àôùø ìòùåú ? (åìà àðé ìà îòåðééï ìòãëï àú äâéøñä ì-2.2.1) àðé öøéê àú äâéøñä äéùðä
    (ëáø ÷ðéúé îëí àú äúåëðä ìàééôåï äùðé ùìé åáîëùéø äæä àðé öøéê âéøñä éùðä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1