שיחה בין Amit.S ו- michazzz

2 הודעות מבקרים

  1. æäå àéðå îãøéê ìôøéöä àìä îãøéê ìäú÷ðú àôìé÷öéåú ôøåöåú.
    ìôðé äîãøéê òìééê ìäéåú òí îëùéø ôøåõ åáå ñéãéä (äëøçé).
    http://forum.pokemons.co.il/showthread.php?t=33860
  2. àùîç ì÷áì àú äîãøéê ìôøéöä michazzz@hotmail.com
    úåãä øáä!
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2