שיחה בין RonitN ו- mozesb

2 הודעות מבקרים

  1. äéëï ðîöà ÷åáõ ùì àðùé ÷ùø ?(ì÷øéàä àå äòú÷ä)
  2. äéé øåðéú ! àðé ãéì÷èé åìëï àé ÷öú ðáåê ìùàåì 1-äàí éù àééèåðñ áòéáøéú ? 2-ëéöã îñðëøðéí áéï ùðé îëùéøéí âí àú àðùé ÷ùø, åâí àú äéåîï ( úæëåøåú,îùéîåú ,ùðéøùîå áéåîï) àåãä ìê àí úòðé ìé áàéîééì boosany6@gmail.com çï çï äëúáä ùìê îàåã îòðééðú !
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2