שיחה בין RonitN ו- yaronpar

2 הודעות מבקרים

  1. ìîøåú ùäôòìúé çéôåù, òãééï ìà îåöà.
  2. øåðéú ùìåí,

    äàí úåëìé ì÷ùø ìé îéùäå ùéåëì/úåëì ììîãðé òáåãä áâåâì ãøééá/ãå÷ñ?
    àðé îúâåøø áàæåø öôåï.
    àùîç ìòæøúê.

    úåãä îøàù
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2