שיחה בין BOY ו- eliran153696

2 הודעות מבקרים

 1. àçé æä ìà çáø ùìé àáì àí úéøöä úéú÷ùø àìéå
 2. ÷èâåøéä: ñèøéàå
  îåöø/ôøéè: ipod
  àæåø îëéøä: æëøåï - áðéîéðä
  ëúåáú:
  îçéø: 550 ¤ ìäùååàú îçéø ìçõ

  àéééôåã èàö' ãåø øáéòé 8 gb àí îìà îùç÷éí åùéøéí (àôùø ìîçå÷) ôåòì ëîå çãù ùëåìì ðøúé÷ ñéìé÷åï, ðøúé÷ áã, àåæðééåú åëáì ðúåðéí. ùååä!!!!!!!!!!!!!!


  èìôåï 1: 052-9194959
  èìôåï 2:

  àéù ÷ùø: âéà
  ãåà"ì: ôðä ìîôøñí  ìäâãìä åúîåðåú ðåñôåú ìçõ
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2