שיחה בין Lil.Len ו- Mini-Boy

1 הודעות מבקרים

  1. äú÷ðú UltraSn0w á- iPhone 3G/iPhone 3Gs/iPhone 4G
    òùéúé àú äîãøéê äæä àáì äåà ëåúá ìé ùéù ëùì áäú÷ðä ùì äàåìèøä ...ìîä æä éëåì ìäéåú åîä àðé öøéê ìòùåú....
    éù ìé âøñà 3.1.3 05.12.01...
    àðé ìà îöìéç ìäú÷ùø àáì áî÷åí ùàîåø ìäéåú ëúåá àéï ñéí ëùäåà ìà áôðéí éùðí ÷ååéí ....

    îä àðé öøéê ìòùåú ... ?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1