שיחה בין corosivi ו- iphone-5

1 הודעות מבקרים

  1. á÷ùø ìäçìôä: éù ìé àééôåï çîù ùàöìé çåãù, çì÷ áìé ùøéèåú ùçåø 16gb.
    àøáòä îâðéí åòåã àçã ùàðé àîåø ì÷áì.
    àåæðéåú ÷åôñà î÷åøéú ð÷ðä áàøõ áôìàôåï.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1