שיחה בין Nider ו- hananbnz

1 הודעות מבקרים

  1. äéé,
    ìà äöìçúé ìôúåç àú äìéð÷ ììéð÷éí ìäåøãú âøñàåú àééôåï åúåëðåú ôåôåìøéåú.
    éù îöá ùàúä îáéà ìé àåúå?

    úåãä,
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1