שיחה בין tomer1749 ו- tzvika

1 הודעות מבקרים

  1. äéé úåîø
    äàí éùðä ãøê ìùìí ìê éùéøåú ãøê paypal (úùìç ìé á÷ùä)
    ðéñéú âí ãøê amazon åäàåà ëåúá ìé refused ápaypal äåñôúé òåã ëøèéñå åæä éé÷ç ëîä éîéí òã ùàåëì ìäùúîù áå (á ebay àéï ìé áòéä ìùìí) àðà òãëï àåúé éù ìé éìã áï 12 ùîçëä ìî÷ìãú ùìê ,
    úåãä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1