שיחה בין tomer1749 ו- iStore

1 הודעות מבקרים

 1. äéåí, 22:38 * #4
  tomer1749
  iPhoner ùåòì òì!

  *
  äöèøó á: May 2009
  äîëùéø ùìé: iPad 2 WiFi 32gb
  äâéøñä ùìé: 4.3.3
  äåãòåú: 2,045
  úåãåú: 63
  äåãå 290 ôòîéí á 142 úâåáåú

  úâåáä ìäåãòä: Mac áøùú àùîç ìòæøä...
  ðçîã ìôøñí ëëä ú äòá÷-àáì æä îçåõ ìçå÷éí ôä .. àúä ú÷áì àæäøä òåã îòè åàçø ëê úåùää ..
  *
  æä äéä îåôðä àìé?...
  àí ëï îöèòø ìà äöìçúé ìäáéï àåúê
  çééí
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1