שיחה בין gayala ו- iShortcut

1 הודעות מבקרים

  1. äéé
    øöéúé ìùàåì äàí áéöòú àú äùãøåâ ìîëùéø ãåø øàùåï åàí æä òåáã ìê ú÷éï?
    àðé øåöä ìùãøâ 2 îëùéøéí ùéù ìé îäãåø äøàùåï, éòæåø ìé îàã àí úùúó àåúé áúåöàåú
    úåãä
    ùìåä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1