שיחה בין Coeur ו- bardalas

1 הודעות מבקרים

  1. àçé ëúáú ùàúä îùúîù áèåøáå ñéí
    äàí äîëùéø ùìê äåà ìà ñéí ôøé åáòæøú äèåøáå ñéí àúä éëåì ìùéí àéæä ñéí ùàúä øåöä?
    ÷ðéúé èåøáå ñéí ùì àéæä çáøä ãøê àéáéé àáì ìà äöìçúé ìãçåó àåúå ìçøéõ
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1