שיחה בין radaevia ו- raffioly

1 הודעות מבקרים

  1. äéé
    øàéúé ùàúä àëï èñ á÷øåá ìâøîðéä , àôùø ìäæîéï îîê àééôåï 6 àçã?
    ðùìí ìê îçéø îìà ùì äîëùéø , àú äîéñéí ùàúä î÷áì áçæøä òì äîëùéøéí úùîåø àöìê ! îä àúä àåîø ?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1