שיחה בין michael89 ו- roadrunner64

1 הודעות מבקרים

  1. ùìåí,
    1. ðéñéúé ìôúåç çùáåï çéðîé ìôé äîãøéê ùëúáú á- ñôè' 09 àê ìà îåôéòä äàùôøåú ìáçåø á- none áùìá áçéøú ëøèéñ äàùøàé....
    2. àí àùéâ gift card, ìàçø ùàðöì àú ñëåîå ééñâø äçùáåï?
    úåãä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1