שיחה בין Cyphers ו- Mini-Boy

2 הודעות מבקרים

  1. àâá äâéøñà äéà 3.1.3
  2. ùìåí ìê ...òùéúé àú ä÷èò ùì unlock áòæøú UltraSn0w áëê ùøùîúé àú æä áàééôåï äåà àåîø ùéù îùå eror ìâáé äåøãú äòéãëåðéí ...àáì âí ëùäñéí áôðéí äéëï ùäåà ùàéï ñéí éù ùí ÷ååéí...åàðé ìà îöìéç ìäú÷ùø ìùåí î÷åí îä àðé àîåø ìòùåú àéê àðé îú÷ï àú æä?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2