שיחה בין Eli ו- Deantweety

2 הודעות מבקרים

  1. àéê àôùø ìùéí úîåðä ìéã äùí îùúîù?
  2. àúí úåöéàå âí àôìé÷öéä ìàéééôã? ð.á àôìé÷öéä îîù éôä ùáéðúééí òåáãú èåá òí ä retinapad
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2