שיחה בין Eli ו- בנימין611

1 הודעות מבקרים

  1. àìé ùìåí, àðé ùåàì ùàìä ùéúëï åëáø ðùàìä áòáø, áøùåúé àééôåï 3g ôøåõ, âí ëàùø äçìåðéú îøàä ù÷ìéèú ä WIFI îìàä , òãééï éùðï àôìé÷öéåú ùìà ðôúçåú, äàí éù ôúøåï? ááøëä , áðé.
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1