שיחה בין rectangle ו- ariel255

1 הודעות מבקרים

 1. äéé
  àðé îòåðééï
  îàéôä àúä ?
  ääîëùéø çãù éù îëåú ùøéèåú ?
  äîçéø äåà àçøåï àå ùàúä îúâîù ÷öú ?
  àùîç àí úöåø ÷ùø áîééì ëé àðé ìà ðëðñ ìôä .
  àðé îàåã øöéðé åìà ëîå ëåìí ôä .
  ariel255@gmail.com
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1