שיחה בין DannyLi ו- יעל :]

1 הודעות מבקרים

 1. ùìåí .
  àðé éòì :]
  åéùìé áòééä áàéôåï .
  àðé î÷ååä ùàúä îáéï ôçåú àå éåúø áàéôåðéí :]
  àæ .. àðé òùéúé áàéôåï ùçæåø äâãøåú åàéôåñ åòëùéå æä îøàä ìé úôåç åæä ëì äæîï .
  îä àðé àîåøä ìòùåú ?
  úåãä éòì
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1