שיחה בין DannyLi ו- yossijamili

1 הודעות מבקרים

  1. äéé éù ìé áòéä ëàùø àðé ðëðñ: ìäâãøåú /ëììé/øùú<øùú ðúåðéí ñìåìøéí. éù ìé ø÷ çìåðéú ùì ðúåðé ñìåìø ùáå îåôéò APN ùí îùúîù åñéñîä àðé éåãò ùçñåøåú ìé òåã çìåðéåú áðúåðé øùú ëîå ôøå÷ñé åòåã ëåì æä àðé öøéê áëãé ìäôòéì àú ämms
    òí îùäå éåëì ìòæåø ìé àðé àùîç
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1