שיחה בין DannyLi ו- avikamy@gmail.com

1 הודעות מבקרים

  1. äéúé îòåðééï ìãòú àí éù ôøéöä ëì ùäéà ì àééôåï 4 ios 5 ÷åùçú îåãí 04.11.08 ?
    áðåñó äàí éù àôìé÷öéä ùì ÷åôé ãé ñôìéé ì àééôåï ìà ôøåõ
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1