שיחה בין AmitG ו- NIRO10

1 הודעות מבקרים

  1. àçé æä ðåøà çùåá ìé ìãòú ëé àðé ìà î÷áì ùéçåú !! àðé éëåì ìäú÷éï àú àåúä âéøñä ùåá òì äâéøñä ä÷ééîú àí ìà ùîøúé áùéãøåâ äàçøåï çúéîä ùì àñéã ???
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1