שיחה בין AmitG ו- liati33

1 הודעות מבקרים

  1. òîéú éù ìé ùéøéí ùòáøúé ìñéí øåöä ùéäéä ìé áôìàåôåï öéìöåìéí éôéí ìà ùì äîëùéø òöîå ìà éåãòú àéê òåùéí àú æä ðéñéúé äëì åëìåí ìîä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1