שיחה בין avihayg ו- roiat9

2 הודעות מבקרים

  1. àç ùìé àðé öøéê òæøä ìâáé äæîðä ãøê àúø ùì àôì éù àôùøåú ìãáø àéúê òì æä
  2. àç ùìé
    øàéúé áàçã îäôåñèéí ùôøñîúä ëîå îãøéê àéê ìùîåø àú äàééôåï áàúø ùì àôì ôùåè éù ìé ãåã ùèñ ìçåì åàðé øåöä ìòùåú àú æä àôùø òæøä?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2