שיחה בין שאול נפתלייב ו- dorzamsh

1 הודעות מבקרים

  1. äîçùá ùìé ìà îæää àú äàééôåï 5s äçãù ù÷ðéúé.. äîçùá ùì àáà ùìé ëï îæää, ÷øàúé ôä ÷öú áôåøåí åìà äöìçúé ìòìåú òì äáòéä. àùîç ìòæøä..
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1