שיחה בין רביד ו- SPONER

1 הודעות מבקרים

 1. ùìåí , àôùø ìòðééï àåúê áãøê ìäëðñä ðåñôú àáì äãøê äëé ôùåèä ùéù?
  ììà îëéøåú ,ìà çåáä öøåó àðùéí,òí îéðéîåí äù÷òä (æîï åëñó)

  àôùø ìäëðñ ìàúø ëãé ìäáéï áîä îãåáø WWW.ZECASH1.WORDPRESS.COM

  øöåé ùìà ìäçîéõ àú ääæãîðåú äæàú !!!
  àí æä îòðééï àåúê öåø ÷ùø áàéîééì ùøùåí áàúø berlinwood@hotmail.co.il

  äîùê çâ ùîç åëùø
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1