שיחה בין dodo144 ו- sasi_d

1 הודעות מבקרים

  1. ùìåí, úáà ìé áá÷ùä äöòú îçéø ìàééôåï 5 32 ëåìì úåëðéú ùéçåú.
    ëîä àðé îùìí áéçã, îä äîçéø ùì ëì àçã áðôøã, åäëé çùåá ëîä àðé îîùéê ìùìí òì äîëùéø áîéãä åàðé îúðú÷ îôìàôåï.
    úåãä øáä
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1