שיחה בין Berny ו- alon209

1 הודעות מבקרים

  1. ùìåí
    áìéð÷ äáà òðéú ìàãí ùéù ìå àåúä áòéä ëîå ùìé éù àáì îñéáåú ìà áøåøåú àðé ìà îöìéç ìôúåç àú äìéð÷ ùùìçú àåìé ëé àðé çãù áàúø àå îùäå ëæä ,àùîç àí úåëì ìäòáéø ìé àú äìéð÷ àå îãøéê ãåîä áôøèé
    úåãä àìåï
    ð.á äôúøåï ëåìì âí àééôã?
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 1 הודעות גולשים מתוך 1