שיחה בין תומר צייטלין ו- haji22

2 הודעות מבקרים

  1. äéé, àðé éëåì ìùìåç ìê áãåàø àú äîáøâ ëåëá?
  2. îä ÷åøä àçé?
    àéôä áöôåï àúä âø?
    àðé àùîç ì÷ðåú îîê àú äîáøâ ëåëá
מוצגות 1 הודעות גולשים עד 2 הודעות גולשים מתוך 2